Hopp til innhold

Mål og strategi

Bærekraftig, langsiktig verdiskaping er førsteprioritet for Orkla

Bærekraftig, langsiktig verdiskaping er førsteprioritet for Orkla

Orklas mål er å styrke konsernets langsiktige konkurransekraft og skape økt vekst og lønnsomhet, samtidig som Orklas sterke lokale tilstedeværelse ivaretas.

Orklas strategiske målsetting er å styrke posisjonen som ledende leverandør av merkevarer og tjenester i Norden, Baltikum, Sentral-Europa, India og andre utvalgte markeder.

Aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet, prioriteres i tråd med konsernets strategi og finansielle mål. Modige satsinger ut fra allerede sterke posi- sjoner vil være en bidragsyter til organisk vekst.

Gjennom oppkjøp skal Orkla utvikle virksomheten i sine hjemmemarkeder og innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.

Den viktigste driveren for langsiktig verdiskaping er organisk vekst for lokale merkevarer og tjenester

 • Orkla skal skille seg positivt ut overfor forbrukere, kunder og medarbeidere gjennom målrettet bærekraftsarbeid.
 • Innovasjoner basert på konsernets unike lokale kunde og forbrukerinnsikt vil være en hoveddriver for vekst.
 • Utvalgte produkter vil i større grad lanseres i flere av konsernets markeder.
 • Orkla skal styrke sin tilstedeværelse i fremvoksende salgs- kanaler og satse mer målrettet på eksport av utvalgte merkevarer.
 • Orkla skal satse ytterligere på plantebaserte produkter med utgangspunkt i etablerte posisjoner.
 • Tiltak for å videreutvikle og styrke kunderelasjonene skal prioriteres, med et felles mål om lønnsom vekst.

Forbedret lønnsomhet gjennom forenkling og mer effektiv drift i hele verdikjeden

 • Konsernet skal i større grad utnytte stordriftsfordeler, redusere kompleksitet i porteføljen og skape synergier på tvers av konsernet. Konsernet realiserer også synergier gjennom å integrere oppkjøpte selskaper.
 • Produksjonen skal konsentreres om færre produksjonsen- heter der det er hensiktsmessig. I tillegg skal de eksisterende enhetene optimaliseres ytterligere, gjennom blant annet økt automatisering. Dermed frigjøres ressurser til innovasjon, vekst og kompetansebygging.
 • Tiltak er igangsatt ved Orklas hovedkontor for å styrke konsernets lokale konkurransekraft gjennom å spisse kon- sernets støttefunksjoner og styrke forretningsområdene for å komme enda tettere på markedet.
 • Gjennom overgang til fornybar energi, effektiv ressursbruk, reduksjon av matavfall og målrettet innsats for å oppnå bærekraftig råvareproduksjon og emballasje kan Orkla bidra til en bærekraftig verdikjede for mat og dagligvarer.

Oppkjøp innenfor merkevareområdet

 • Strategisk riktige oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapingsmodell. Samtidig vil konsernet i større grad enn før redusere kompleksitet gjennom en mer aktiv porteføljestyring.
 • Gjennom oppkjøp skal Orkla styrke seg innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.